Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje
Ønsker man at blive visiteret til specialtandpleje skal der udfyldes et helbredsskema, der skal afleveres ved den kommunale specialtandpleje i Hobro. Efter modtagelse af helbredsskemaet bliver man indkaldt til visitation til ordningen ved tandlæge Birgitte Jensen Lex.

Hvorvidt man er berettiget til at blive tilknyttet den kommunale specialtandpleje beror på den tandlægefaglige vurdering, som sker på baggrund af helbredsoplysningerne og visitationen. Vurderingen er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen.

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.